Ataşehir Escort Bayanlar

Son zamanlarda y?lba?? kavgalar? ve mekânlarda alkolünde etkisiyle ç?kan olaylardan ötürü Ata?ehir Escort | Kartal | Kad?köy | Maltepe Escort Bayan bölgesinde ki birçok emniyet biriminin bu konuda aç?k bir tav?r ald??? herkesçe konu?uluyor. Özellikle y?lba?? gecesi ya?anan kavgalardan ötürü bölgedeki birçok i?letmeye a??r cezalar kesen emniyet birimleri, bölgedeki içkili mekânlarda kavga ve olay benzeri vakalara tahammül göstermedi?ini bir kez daha gösterdi. Bu sebeple i?letmelerinde art?k mü?teri profilin de seçici davranarak ceza yemekten kaç?nd?klar? da gözlerden kaçm?yor.
Bölgede konu?tu?umuz bir emniyet yetkilisi, ata?ehir rus escort mekânlar?na s?k? bir güvenlik politikas? uyguland???n? ve bu güvenlik politikalar?ndan da vazgeçilmeyece?inin alt?n? çiziyor. Bölgede çal??an kad?nlara asla müsamaha gösterilmeyece?ini ve mekânlar?n huzurlar?n? sa?lamak için ba?ka türlü önlemler ald?klar?n? da belirtiyor. Son birkaç günde yap?lan operasyonlar?n bu konularla alakal? oldu?unu belirten emniyet yetkilisi ise, daha fazla bilgi vermekten kaç?n?yor.
Bölgedeki kad?nlarda bu durumdan oldukça rahats?z olmu?a benziyor. Birçok atasehir escort kad?n? bu uygulamalar?n çok sert ve kat? oldu?unu ve i? yapamaz hale gelebileceklerini sözlerine ekliyor.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *